Volgende veiling: 25 oktober 2025

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Dorpsveiling Zwaag

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting: Stichting Dorpsveiling Zwaag

Donaties: Aan de Stichting ter beschikking gestelde geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.

Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Stichting Zorghuis van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet die de organisatie hierdoor in staat stelt zijn doelstellingen te behalen.

Doelstellingen: Door de Stichting vastgestelde doel of streven dat met beoogt te behalen.

Artikel 2: Algemeen

Stichting Dorpsveiling Zwaag is opgericht met als doel de behartiging van de belangen van zorgverzekerden.

De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

De Stichting heeft ten doel het inzamelen van geld om Zwaagse verenigingen en/of Stichtingen financieel te ondersteunen met een door hen voorgesteld project.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van een veiling in het dorp Zwaag.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

- Subsidies, donaties, fondsen, sponsering en andere bijdragen;

- Schenkingen, erfstellingen en legaten;

- Alle andere verkrijgingen en baten,

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 3: Donaties en sponsoring

Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen giften en/of sponsering ter beschikking stellen aan de Stichting.

Aan de ter beschikking gestelde giften kunnen geen rechten of anderzijds voorwaarden worden verbonden anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden

Donaties kunnen per bankoverschrijving of via de website www.dorpsveilingzwaag.nl plaatsvinden.

Voor het verwerken van de donaties en overige betalingen maakt de Stichting gebruik van Mollie die de donaties via de website voor de Stichting faciliteert. Meer informatie vind je op www.mollie.nl

Artikel 4: Aansprakelijkheid

De Stichting, en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Stichting toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid.

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid van de Stichting zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Stichting en donateur, welke kunnen worden geraadpleegd op https://www.dorpsveilingzwaag.nl/Disclaimer

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door de Donateur verstrekte persoonsgegevens worden door de Stichting opgenomen in een bestand.

De donateur verleent, door het verstrekken van de donatie, toestemming aan de stichting tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de donateur zelf en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van deze informatie.

Het is de donateur te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Stichting of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Stichting dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.

De Stichting zal geen persoonlijke informatie van de donateur openbaar maken, anders dan op de website vernoemde naam en bedrag van donatie.

De donateur heeft de mogelijkheid om een donatie anoniem te verstrekken.

Voor aanvullende voorwaarden met betrekking tot het privacy beleid van de Stichting verwijzen wij naar https://www.dorpsveilingzwaag.nl/Privacy-statement.

Artikel 6: Geschillenregeling

Op alle geschillen tussen Stichting en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dit als zodanig beschouwt.

Een geschil wordt bij uitsluitend beslecht door de rechtbank (c.q. rechtbank sector kanton) van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde partij.

Green flag Nieuws

Veiling berichten

24
Feb

Kickboks clinic met spierpijn!

gaan tot het gaatje
lees verder
15
Feb

VIP tijdens de Dikke Dolle Dinsdag

in de watten gelegd
lees verder
23
Jan

VIP bij musicalvereniging Zwaag, wie wil dit niet?

zij waren erbij
lees verder
Meer nieuws

Laatste veiling

Foto

dorpsveiling 2023

Bekijk hier de foto's van de Dorpsveiling 2023

Bekijk foto's